Doelstellingen

Ons doel
Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse egels en eekhoorns tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. Deze dieren kunnen door ziekte, verwonding of verwezing niet zelfstandig in de vrije natuur overleven. Dit kan zowel direct als indirect door menselijk handelen of nalaten gebeuren. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. Daarbij is de opvang zodanig opgezet dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

Voorlichting- en adviesfunctie
Het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Onze doelen binnen de voorlichting- en adviesfunctie zijn:
 • het door studie, begeleiding, opvang en bescherming in stand houden van eekhoorns;
 • bescherming van de eekhoorns door inspanning om hun leefgebieden te beschermen en te behouden;
 • zorg dragen voor een goed leefklimaat voor de eekhoorns, zodat deze dieren hun bestaansrecht behouden en zij niet, zoals al met vele inheemse dieren is gebeurd, met uitsterven bedreigd zullen worden;
 • ontwikkelen van gerichte beschermingsprogramma’s voor eekhoorns in natuurgebieden, in cultuurlandschappen en in steden en dorpen;
 • middels samenwerking met andere instellingen, de overheid en particulieren zorg dragen voor het behoud van de dieren in de breedste zin des woords;
 • middels educatie, informatie, voorlichting en advies zorg te dragen dat de mensen de noodzaak inzien om eekhoorns te beschermen;
 • door registratie, diergeneeskundig support, onderzoek en samenwerking met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen, de kennis te vergroten over de egel;
 • door samenwerking met internationale organisaties en/of rechtspersonen de kennis over de eekhoorn te vergroten en te verspreiden;
 • middels daadwerkelijke ondersteuning, voorlichting en advies andere eekhoornopvangcentra ondersteunen;
 • actief bevorderen van initiatieven ter oprichting van eekhoornopvangcentra of dependances in gebieden waar nog geen opvang gerealiseerd is;
 • door voorlichting, informatie en advies de leefomstandigheden van in gevangenschap levende uitheemse eekhoorns te verbeteren;
 • het in stand houden van de landelijke informatielijn voor egels en eekhoorns, de zogenaamde Egel- en Eekhoornlijn.Bestuur

Rechtsvorm
Eekhoornopvang Nederland is een stichting. De Eekhoornopvang is opgericht op 12-03-1997 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41185876.

Bestuur
Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. De taak van het bestuur is om in de gaten te houden of het doel van de stichting wordt bereikt.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter: Mevrouw J.J. Kleve. Penningmeester: C.E.J. Veerman. Secretaris: Mevrouw M. Bakkenhoven.Werkgebied

Overzicht werkgebied
Het werkgebied van Eekhoornopvang Nederland omvat:
 • provincie Noord-Holland west = Gooi en Eemstreek tot aan Amsterdam;
 • provincie Flevoland;
 • provincie Utrecht;
 • Gelderland-West voor het opvangen van egels vanaf 6 weken. De opvang in Nijkerkerveen vangt enkel babyegels op.
Incidenteel worden er eekhoorns uit andere provincies opgevangen als er geen opvang voorhanden is of een opvang niet bereikbaar is. En soms worden er dieren met ernstige aandoeningen overgenomen van andere opvangcentra.

Vervoer van de dieren naar de opvang:
De Eekhoornopvang is een opvang waar dieren gebracht kunnen worden door dierenambulances, particulieren, politie, boswachters en dergelijke. Het vervoer naar de opvang is een taak van de dierenambulance of de vinder van de egel zelf. Het is voor ons niet mogelijk om naast onze opvangtaken ook het vervoer te regelen. Dit geeft helaas steeds vaker problemen door onderbezetting van de diverse afdelingen van de dierenambulances of het volledig ontbreken ervan.

Wij doen altijd ons uiterste best om het dier alsnog naar de opvang te krijgen, maar de Eekhoornopvang werkt uitsluitend met vrijwilligers en ook daar kampen we met een constante onderbezetting. Het opvangen, medisch verzorgen en terug plaatsen in de natuur van de eekhoorns, vergt al onze krachten. Als wij dan ook nog mensen in moeten gaan zetten om de dieren te halen, gaat dat ten koste van de verzorging van de dieren in de opvang. Dit probleem wordt per jaar groter en verdient politieke aandacht.